Print this Page

Valmanifest

Alla behövs i bygget av ett bättre Landskrona

En välmående och trivsam småstad där folk vill bo och arbeta

Vår vision för Landskrona är enkel. Här ska man trivas och vilja bo. Då måste staden ha tydligt fokus på det som är viktigast, och vara till för alla sina invånare. Alla behövs – även i Landskrona.

Vi har valt att fokusera på tre områden i vårt valmanifest inför den kommande mandatperioden. För dessa tre inriktningar söker vi nu ditt stöd.

1) Fokus på kommunens viktigaste uppgifter

Det finns saker som alltid måste fungera. Äldreomsorgen, sociala skyddsnät och infrastruktur är sådana grundläggande funktioner som aldrig får glömmas bort eller lämnas därhän. Men även trygghet på gator och torg, att vägar är hela och att staden är städad och välskött är frågor som behöver skötas bättre. Detta är grunden för en trivsam stad.

2) Utbildning och ett aktivt liv ger kraft

Vare sig man är barn och går i skolan, nyligen hitflyttad från någon annan del av världen eller vuxen och fortfarande sugen på nya utmaningar är utbildning nyckeln till delaktighet. Man kan aldrig lära sig för mycket. En aktiv fritid gör det lättare att koncentrera sig i skolan. Med Sveriges bästa skola och ett fritids- och kulturliv för alla ger vi förutsättningar för alla att finna attraktiva jobb, må bra och ha en rik fritid.

3) Landskrona är mer än Landskrona

Många av kommunens invånare bor utanför själva staden. Ibland kan man med fog känna sig bortglömd om man bor en bit utanför stadskärnan. Detta vill vi råda bot på. Man ska kunna bo i byarna och ändå ta del av allt det som erbjuds.

Fokus på kommunens viktigaste uppgifter

©_Foto_Jappz_Productions_Jacob_Nyremark_JP24296 mindreLandskrona är en fantastisk stad, det säger nästan alla som besökt oss. Vackra hus, stora parker och ett stort utbud av shopping och aktiviteter. Vi vill göra det vackra i Landskrona ännu vackrare genom att sköta om det bättre.

För många innebär vardagen att man behöver hjälp av kommunen på något sätt. Det är allt från barnomsorg och hemvård till bygglov och fjärrvärme. Vi vill förbättra servicen och utbudet för alla som behöver kommunens tjänster, och se till att rätt hjälp alltid finns att få snabbt och smidigt.  Särskilt viktigt är omsorgen om de som har störst behov, och svårast att göra sin röst hörd.

Kommunen ska ge bra service till alla företag. Korta handläggningstider för olika former av tillstånd eller bygglov är självklart. Vi vill se att fler kommunala förvaltningar tänker mer företagsvänligt i sin handläggning och att den vägledande principen i alla kommunala kontakter blir att fler, expanderande och välfungerande företag ger fler jobb. Landskrona ska under mandatperioden bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Detta vill vi göra:

 • Mer städning av stadens gator, parker och torg
 • Gator och gång- och cykelvägar ska vara i gott skick utan gropar och dåliga lappningar
 • Fler återvinningsstationer
 • Kameraövervakning på platser och tider där otryggheten är störst
 • Gäng och stökiga ungdomar ska punktmarkeras av sociala myndigheter i samverkan med polisen
 • Öka takten i utvecklingsarbetet med Centrum-Öster
 • Bättre parkeringsmöjligheter i centrum
 • Satsa på levande stadskärna för att bli starkare i konkurrensen mot externa handelscentrum
 • Skapa en tomtbank istället för dagens tomtkö
 • Barnomsorgsgaranti för arbetssökande som får jobb
 • Påbörja byggandet av nytt stationsnära område öster om stationen
 • Bygga en stationsnära förskola för de föräldrar som pendlar
 • Planera för ett äldreboende i Norra Borstahusen
 • Ökad valfrihet i omsorgen så att även äldre och funktionshindrade får styra sitt liv
 • Näringslivsavdelning som ska ge snabb service till nya och befintliga företag
 • Myndighetsutövning ska även innefatta nödvändig rådgivning och stöd för att effektivisera tillståndsprocesser
 • Minska antalet politiska uppdrag genom färre nämnder
 • Använda digital mötesteknik, till exempel videokonferenser, för att minska kommunala resekostnader och miljöbelastning där det är möjligt

Utbildning och aktivt liv

M_195-9501_IMGEn bra utbildning blir allt mer nödvändig. Vi vill ge barn som växer upp i Landskrona bästa tänkbara start på karriären och strävar efter att grundskolan ska bli bland de bästa i Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs en studie- och yrkesvägledning som stöttar elever och föräldrar. Dessutom är det viktigt att erbjuda deltagare i våra vuxenutbildningar större möjligheter att välja sin egen inriktning för ett snabbare inträde i arbetslivet.

En aktiv fritid har ett stort värde för de allra flesta. Vi har redan satsat pengar på att upprusta teatern och idrottsplatsen.  Vi vill fortsätta att se över de anläggningar vi har så att de hålls i ett gott skick och att nya behov och önskemål som finns får en lösning.

En allt för stor andel människor i Landskrona har inte en fast förankring på arbetsmarknaden. Man hankar sig fram på vikariat, småjobb eller offentligt stöd. Ett arbete handlar inte bara om vilken inkomst man har, utan i lika stor utsträckning vilket socialt nätverk man har. Det sociala sammanhanget spelar stor roll för hur vi mår.  Moderaterna vill förbättra chanserna för människor att ta sig in på arbetsmarknaden, i första hand med utbildning.

Detta vill vi göra:

 • Skapa en grundskola som platsar på topp 10 i Sverige
 • Förstärka och bredda studie- och yrkesvägledningen i skolan
 • Aktivera SFI-eleverna genom att teori och praktik varvas
 • Införa kundvalssystem i vuxenutbildningen
 • Starta försök med uppdragsutbildning som ett samarbete mellan stad, utbildare och arbetsgivare
 • Utveckla Karlslundsområdet till en modern fritidsanläggning
 • Bygga en ny idrottshall i Norra Borstahusen för både skolan och idrottsföreningarna
 • Bygga ett nytt Kallbadhus som är tillgängligt för allmänheten
 • Utveckla en vandringsled längs med Öresund
 • Förbättra stadens lekplatser
 • Samarbeta med föreningar och organisationer kring ungdomar som behöver insatser för att motiveras till ett liv utan kriminalitet

Landskrona är mer än Landskrona 

M_Dans på brygganAv Landskronas invånare bor ca en tredjedel i områden som ligger en bit ut från den egentliga staden. Ändå pratas det för lite om byarna och det vill vi ändra på.

Våra största byar, Glumslöv och Häljarp, är idag populära ställen att bo på. Bägge orterna har pågatågsstation och livsmedelsbutik.  Gemensamt för många boende här är att man inte riktigt känner sig hemma i Landskrona och det är lättare att åka till andra städer, framför allt eftersom tåget stannar så långt från centrum.

Vi vill satsa på de saker som är nödvändiga för att byarna ska behålla sin dragningskraft. Det behövs ombyggnader av en del cykelstråk för att göra det lättare för både barn och vuxna att ta sig till skola och arbete på ett säkert sätt. Trafiken upplevs störande och vi behöver göra mer för att minska störningarna, till exempel genom bullerskydd och i vissa fall ombyggda gator.

I en del byar upplever man att servicen utarmats. Vi vill se över möjligheterna att utforma små centrum där det blir naturliga mötesplatser, och bevara och utveckla den kommunala servicen.

Detta vill vi göra:

 • Knyta ihop cykelvägarna mellan byarna och staden
 • Förbättra gatubelysningen i byarna
 • Ta fram strategier för byarna där vi tillsammans med invånarna slår fast hur byarna ska utvecklas
 • Minska störningarna från genomfartstrafiken och från motorvägen
 • Ta fram en bussvision som ska underlätta för den som vill åka kollektivt

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/valmanifest-2014-2018/